(interview in 3 languages! Polish, English and Spanish)

Pisząc o MAD IN POLAND 8 maja tego roku, dowiedziałem się o ich wkładzie w projekt Gustavo Stereo. To międzynarodowy projekt poświęcony ikonie ibero-amerykańśkiego rocka Gustavo Cerati, który tragicznie zmarł w 2014 roku w wieku 55 lat. Dodam, że Mad In Poland, żeby było jeszcze bardziej międzynarodowo, to skład polsko-angielski i jako jedyni dostali pozwolenie na zaśpiewaniu swojej piosenki po angielsku.

Zapraszam do przeczytania rozmowy z Efrénem Jiménezem z wydawnictwa BELA Records, pomysłodawcy i nawigatorowi całego przedsięwzięcia. Efrén dotarł do mnie poprzez artykuł na blogu o Mad In Poland. Od razu pomyślałem, że to dobra okazja aby poznać trochę muzyki z Meksyku, trochę jej historii i tego co się obecnie dzieje na meksykańskim rynku.

Dzień 11 sierpnia to międzynarodowy dzień Gustavo Cerati!

Wywiad w wersji polskiej:

Pan Winyl: Witaj Efren. Jesteś dyrektorem generalnym Bela Records z Meksyku, twoja wytwórnia wyda Gustavo Cerati tribut album. To wielkie nazwisko w Ameryce Łacińskiej, czy możesz nam opowiedzieć trochę o Waszej ikonie rocka?

Efrénem Jiménezem: Cześć Tomasz! Wielkie dzięki za to miejsce na Twoim blogu! Gustavo Cerati miał wspaniałą i płodną karierę, która rozpoczęła się w 1982 roku w Buenos Aires w Argentynie, prowadząc Soda Stereo obok Zety Bosio (bas) i Charly Alberti (perkusja). W 1984 roku wydali swój pierwszy album Soda Stereo w wytwóni CBS – Sony Music. Jego świeże brzmienie inspirowane takimi zespołami jak The Police, The Cure i ogólnie brytyjskimi zespołami sprawiły, że publiczność w Argentynie i innych krajach Ameryki Łacińskiej stała się fanami Soda Stereo.

Soda Stereo nagrał 7 albumów studyjnych w ciągu 9 lat kariery. Dodatkowo, wydali 7 albumów koncertowych, 2 EP-ki i wiele remiksów i składanek. Każdy album promowały single, które wielokrotne były numerami jeden na listach przebojów. Soda Stereo sprzedała się w ponad 25 milionach egzemplarzy na całym świecie. Liczba, do której dotarło zaledwie kilku latynoskich artystów.

W 1997 roku Cerati, Zeta i Charly zdecydowali się rozdzielić zespół i dać masowy koncert w różnych miastach Ameryki Łacińskiej: Meksyku i USA. Do tego momentu do 2007 roku Soda Stereo był nieaktywny, a Cerati kontynuował karieręsolową (swój pierwszy solowy album w 1993 roku nagrał pod tytułem Color Amarillo) i nagrał 5 albumów studyjnych i 2 albumy na żywo, z których ostatni został nagrany podczas jego trasy koncertowej Fuerza Natural w Meksyku. Współpracował z wieloma innymi artystami i zespołami z całego kontynentu.

Muszę podkreślić współpracę z Rogerem Watersem (Pink Floyd) przy piosence The Child Wll Be Fly w 2008 roku. To tylko kilka z ważnych punktów, które sprawiają, że Gustavo Cerati i Soda Stereo są jednymi z najważniejszych, wpływowych i kultowych muzyków Ameryki Łacińskiej.

Pan Winyl: Muszę zadać to pytanie, w jaki sposób znalazłeś Mad In Poland, którzy grają jedną z piosenek na tym albumie?

Efrénem Jiménezem: Po pierwsze, jestem muzykiem i naprawdę lubię szukać nowej muzyki, nowych zespołów, które nie są w głównym nurcie, z krajów, których wcześniej nie słuchałem, przynajmniej ich muzyków niezależnych. Więc podczas jednego z moich poszukiwań znalazłem świetny zespół Mad In Poland, a moją reakcją było: ¡Qué chingón tocan! To znaczy: taki wspaniały zespół, naprawdę rządzi! Wydarzyło się to w zeszłym roku i zaprosiłem ich do udziału w tym albumie, w pierwszych dniach 2020 roku. Nie znają muzyki Gustavo i Sody, ale kiedy słuchają, myślę, że to im się podoba! Dlatego bardzo się cieszę, że mogłę włączyć Mad In Poland na to światowe wydawnictwo!

GUSTAVO STEREO TRIBUTE DLA IKONY IBERO-AMERYKAŃSKIEJ IKONY ROCKA
Mad In Poland w projekcie Gustavo Stereo

Pan Winyl: Z jakich krajów i ilu artystów zaangażowanych jest w projekt Gustavo Stereo?

Efrénem Jiménezem: Ponad 20 artystów i zespołów… to wspaniałe! Z tak odległych od siebie krajów jak Japonia, Włochy, Meksyk, Argentyna, Polska, Nowa Zelandia i inne kraje Ameryki Łacińskiej!

Pan Winyl: Czy istnieje szansa, że to wydawnictwo ukaże się na CD lub winylu?

Efrénem Jiménezem: Jasne, pracuję nad tym! BELA Records to wielkie marzenie, które dopiero się zaczęło. Covid-19 nieco skomplikował sprawę ekonomiczną w Meksyku i Ameryce Łacińskiej. Chodzi mi o to, że to wydawnictwo jest pierwszym krokiem do stworzenia silnej indie wytwórni, która stworzy szanse niezależnym artystom z całego świata, poczynając od Meksyku (publiczność licząca ponad 120 milionów ludzi) i Ameryki Łacińskiej.

GUSTAVO STEREO TRIBUTE DLA IKONY IBERO-AMERYKAŃSKIEJ IKONY ROCKA
El Mundo De Sofia (Kuba)

Pan Winyl: Czy to dla Ciebie ważne, że w projekcie wzięło udział tylu artystów z różnych krajów?

Efrénem Jiménezem: Myślę, że to jest klucz, sedno tego projektu. Wszyscy żyjemy teraz w społecznym dystansie. Covid-19, który wciąż rośnie w wielu krajach w Ameryki, spowodował, że wszystkie koncerty, wydawnictwa i przemysł rozrywkowy przeżywa kryzys, dopóki nie znajdziemy lekarstwa na tę pandemię.

Dla Latynosów jest to szczególnie skomplikowane, ponieważ nasz temperament jest bardzo ciepły i zwykle jesteśmy bardzo towarzyscy, kochamy tłumy! Gustavo Stereo niesie przesłanie jedności, solidarności, empatii między artystami i narodami. To w jakiś sposób nasz wkład i odpowiedź na ponurą rzeczywistość, która nastawła w roku 2020.

Gustavo Stereo niesie przesłanie jedności, solidarności, empatii między artystami i narodami.

Efrénem Jiménezem

Pan Winyl: Którą piosenkę z albumu najbardziej lubisz i dlaczego?

Efrénem Jiménezem: Każdą. Każda jest osobną historią, nie tylko Gustavo i Sody. Lubię wszystko. Każda ma swoją osobną historię. Piosenki z płyty to za każdym razem inna historia artysty lub zespołu na ten moment ich życia. Kocham każdą piosenkę i jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy uczestniczą w Gustavo Stereo.

GUSTAVO STEREO TRIBUTE DLA IKONY IBERO-AMERYKAŃSKIEJ IKONY ROCKA
Gustvo Stereo

Pan Winyl: Jeśli chcesz polecić zagłębianie się w albumy Soda Stereo, które polecisz na początek?

Efrénem Jiménezem: To trudne pytanie. Może zdajesz sobie sprawę, że jestem fanem Gustavo i Sody! Polecam Dynamo (1992), ponieważ pokazuje on zespół, kiedy (jak sądzę) osiągają swój szczyt muzyczny i twórczy. Ale ponieważ naprawdę mogę polecić tylko jeden album, proszę posłuchajcie Me Veras Volver, podwójnego albumu na żywo, który zawiera dużo ich pracy. Cerati i Soda na koncercie byli naprawdę niesamowici!

Wielkie dzięki, jeszcze jedno: jestem impulsem do inicjatywy, która ma na celu ogłoszenie 11 sierpnia Międzynarodowym Dniem Gustavo Ceratiego. Możesz podpisać i wesprzeć tę sprawę, klikając następny link https://www.change.org/GustavoCerati

Pan Winyl: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę!

Efrénem Jiménezem: Gracias!

Pełna lista artystów/Full Artist’s List/Lista completa del artista

English version:

Pan Winyl: Hello Efren, you are CEO of Bela Records from Mexico, your label will release Tribut Album for Gustavo Cerati. It’s big name in Latin America, could you tell us a little bit about your rock icon?

Efrénem Jiménezem: Hi Tomasz! Thanks a lot for this space on your blog! Gustavo Cerati had a great and prolific career that Gustavo Cerati had a great and prolific career that begun on 1982 in Buenos Aires, Argentina, leading Soda Stereo beside Zeta Bosio (bass) and Charly Alberti (drums). On 1984 they release their first album “Soda Stereo” by a major: CBS – Sony Music and his fresh sound influenced by bands as The Police, The Cure and UK bands in general made that audiences on Argentina and other countries of Latin America becomes fans of Soda Stereo.

Soda Stereo recorded 7 studio albums on 9 years of career. Plus, they release 7 live albums, 2 EP´s and a lot of remixes and recopilations. Each of this albums get a lot of singles that were number one on the music charts. Soda Stereo have saled more than 25 milions of copies on the whole world. a number that just a few of latin artists have reached.

On 1997 Cerati, Zeta and Charly decided to separate the band and give some massive concert on various cities of Latin America. México and USA. To this point to 2007 Soda Stereo was innactive and Cerati continues a soloist career (he record his first soloist album on 1993 called “Color Amarillo”) and recorded 5 studio albums and 2 live albums, the last one of wich was recorded during his tour “Fuerza Natural” on México, and a lot of colaborations on other artists and bands of the whole continent.

I have to highlight the collaboration with Roger Waters (Pink Floyd) on the song “The child will be fly” on 2008. This are just some of a few points that make to Gustavo Cerati and Soda Stereo one of the most important, influencers and iconic musicians on Latin America.

Pan Winyl: I have to ask this question, how do you found Mad In Poland to release one of the songs on this album?

Efrénem Jiménezem: First that anything I´m musician, and I really enjoy looking for new music, new bands that are not in the mainstream, from countries that I don´t have listen before, at least their indie musicians. So in one of my searches, I found a great band called Mad In Poland, and mi reaction was: ¡Qué chingón tocan! I mean: Such a great band, ther really rocks! It happens last year, and I invite them to be part of this album on the first days of 2020. They don´t know Gustavo and Soda´s Music, but when they listen, I think they love it! So I´m very happy to count with Mad In Poland on this world wide release!

Pan Winyl: How many artists and from which countries are involved in Gustavo Stereo Proejct?

Efrénem Jiménezem: More than 20 artists and bands…it´s epic! From countries so distants each other, as Japan, Italy, México, Argentina, Poland, New Zeland and other countries of Latin America!

Pan Winyl: Is there a chance to release on CD or vinyl?

Efrénem Jiménezem: Sure, I´m working on it!  BELA Records it´s a big dream that it´s just starting. Covid-19 made a little bit complicated the economy issue on México and Latin America. I mean, this release is the first step to reach a strong indie label that can generate chances to indie artists of the whole world, starting with México (an audience of more than 120 milion people) and Latin America.

Pan Winyl: Is it important to you that so many artists from different countries took part in the project?

Efrénem Jiménezem: I think that is the key, the crux of this project. We all live in social distance now, as Covid-19, which continues to grow in many countries in America, and all the concerts, publishing, and entertainment industries are stopping until we find a cure for this pandemic.

For Latinos this is especially complicated as our temperament is very warm and we are normally very sociable people, we love crowds! Gustavo Stereo carries a message of unity, solidarity, empathy between artists and nations. It’s somehow our bet and a response to the grim reality that 2020 left.

Gustavo Stereo carries a message of unity, solidarity, empathy between artists and nations.

Efrénem Jiménezem

Pan Winyl: Which song from Tribut is you favorite and why?

Efrénem Jiménezem: All of them. Each one tells a story, not just Gustavo or Soda, everything. Each one tells a story, not just about Gustavo or Soda … each song tells the story of each artist or band at this particular moment in their lives … I loved each song and I am very grateful to everyone who participates in Gustavo Stereo.

Pan Winyl: If you likae to recomend to digging deeper to Soda Stereo albums, which you will recomend to start? 

Efrénem Jiménezem: That´s a hard question. Maybe you realize that I´m a Gustavo and Soda fan hahahaha! So maybe I recommend “Dynamo” (1992) because it shows the band when (I consider) they reach his highest musical and creative momment. But as I really can recommend just one album, please listen “Me Veras Volver” a double live album that contains a lot of their work. So, Cerati and Soda were really amazing in concert! Thanks a lot, just one more thing: I´m impulsing an initiative that is to declare august 11 as the International Day of Gustavo Cerati. You can sign and support this cause on the next link https://www.change.org/GustavoCerati

Pan Winyl: Gracias!

Efrénem Jiménezem: Gracias!

Versión en español

Pan Winyl: Hola Efren, eres CEO de Bela Records de México, tu sello lanzará Tribut Album para Gustavo Cerati. Es un gran nombre en América Latina, ¿podría contarnos un poco sobre su icono de rock?

Efrénem Jiménezem: Hola tomasz ¡Muchas gracias por este espacio en tu blog! Gustavo Cerati tuvo una gran y prolífica carrera que comenzó en 1982 en Buenos Aires, Argentina, liderando Soda Stereo junto a Zeta Bosio (bajo) y Charly Alberti (batería). En 1984 lanzan su primer álbum “Soda Stereo” con una disquera internacional: CBS – Sony Music y su nuevo sonido influenciado por bandas como The Police, The Cure y bandas del Reino Unido en general hicieron que el público de Argentina y otros países de América Latina se convirtieran en fanáticos de Soda Stereo.

Soda grabó 7 álbumes de estudio en 9 años de carrera. Además, grabaron 7 álbumes en vivo, 2 EP´s y muchos remixes y recopilaciones. Cada uno de estos álbumes tiene muchos singles que fueron número uno en las listas de música. Soda Stereo ha vendido más de 25 millones de copias en todo el mundo. un número que solo unos pocos artistas latinos han alcanzado.

En 1997, Cerati, Zeta y Charly decidieron separar la banda y dar un concierto masivo en varias ciudades de América Latina. México y Estados Unidos. En este punto hasta 2007, Soda Stereo estuvo inactivo y Cerati continúa una carrera solista (grabó su primer álbum solista en 1993 llamado “Color Amarillo”) y grabó 5 álbumes de estudio y 2 álbumes en vivo, el último de los cuales fue grabado durante su gira. “Fuerza Natural” en México, y muchas colaboraciones en otros artistas y bandas de todo el continente.

Tengo que destacar la colaboración con Roger Waters (Pink Floyd) en la canción “The Child Will fly” en 2008. Estos son solo algunos de los pocos puntos que hacen que Gustavo Cerati y Soda Stereo sean uno de los más influyentes e influyentes. músicos icónicos en América Latina.

Pan Winyl: Tengo que hacer esta pregunta, cómo encontraste a Mad In Poland para invitarlos a interpretar una de las canciones de este álbum?

Efrénem Jiménezem: Primero que nada soy músico, y realmente disfruto buscando nueva música, nuevas bandas que no están en el mainstream, provinientes de países a los que no había conocido antes su escena independiente, como el caso de Polonia. Entonces, en una de mis búsquedas, encontré una gran banda llamada Mad In Poland, y mi reacción fue: ¡Qué chingón tocan! Quiero decir: son una banda realmente genial! Sucedió el año pasado, y los invité a formar parte de este álbum los primeros días de 2020. Ellos no conocían la música de Gustavo y Soda, pero cuando la escucharon ¡creo que les encantó! ¡Estoy muy contento de contar con Mad In Poland en este lanzamiento mundial!

Pan Winyl: Cuántos artistas y de qué países participan en el Proyecto Gustavo Stereo?

Efrénem Jiménezem: Es épico! Más de 20 artistas y bandas ¡De países tan distantes entre sí, como Japón, Italia, México, Argentina, Polonia, Nueva Zelanda y otros países de América Latina!

Pan Winyl: Hay alguna posibilidad de tener este Tributo en CD o vinilo?

Efrénem Jiménezem: Claro, estamos trabajando en eso! BELA Records es un gran sueño que apenas está comenzando. El Covid-19 complicó un poco el tema de la economía en México y América Latina. Quiero decir, este lanzamiento es el primer paso para alcanzar un sello independiente fuerte que pueda generar oportunidades para artistas independientes de todo el mundo, comenzando con México (una audiencia de más de 120 millones de personas) y América Latina.

Pan Winyl: Qué tan importante para ti el que sean tantos artistas diferentes de diferentes países involucrados en este proyecto?

Efrénem Jiménezem: Creo que es la clave, el núcleo de este proyecto. Todos vivimos ahora en un distanciamiento social porque Covid-19, que sigue aumentando en muchos países de América, y todos los conciertos, lanzamientos y la industria del entretenimiento se detienen hasta que tengamos una cura para esta pandemia.

Para nosotros los latinos eso es especialmente complicado, porque nuestro temperamento es muy cálido y somos personas que normalmente son muy sociales, Amamos a las multitudes! Gustavo Stereo lleva un mensaje de unión, solidaridad, empatía entre artistas y naciones. De alguna manera es nuestra apuesta y respuesta a la cruda realidad que nos presenta este 2020.

Gustavo Stereo lleva un mensaje de unión, solidaridad, empatía entre artistas y naciones.

Efrénem Jiménezem

Pan Winyl: Qué canción del Tributo es tu favorita y por qué?

Efrénem Jiménezem: All of them. Each one tells a story, not just Gustavo or Soda, everything. Each one tells a story, not just about Gustavo or Soda … each song tells the story of each artist or band at this particular moment in their lives … I loved each song and I am very grateful to everyone who participates in Gustavo Stereo.

Pan Winyl: Si desea recomendar o profundizar en los álbumes de Soda Stereo, ¿cuál recomendará comenzar?

Efrénem Jiménezem: Esa es una pregunta difícil. Tal vez ya te diste cuenta de que soy un fan de Gustavo y Soda jajajaja! Entonces…quizás recomendaría “Dynamo” (1992) porque muestra a la banda cuando (considero) que alcanzan su mejor momento musical y creativo. Pero como realmente puedo recomendar un solo álbum, escuchen “Me Veras Volver”, un álbum doble en vivo que contiene gran parte de su trabajo.¡Cerati y Soda fueron realmente increíbles en concierto! Solo una cosa más, para finalizar: estoy impulsando una iniciativa que es declarar el 11 de agosto como el Día Internacional de Gustavo Cerati. Puede firmar y apoyar esta causa en el siguiente enlace https://www.change.org/GustavoCerati

Pan Winyl: Gracias!

Efrénem Jiménezem: Gracias!

Sociale Pana Winyla:

Polecane treści:

2 Replies to “GUSTAVO STEREO TRIBUTE DLA IBERO-AMERYKAŃSKIEJ IKONY ROCKA [WYWIAD Z EFRENEM JIMENEZEM – WYDAWCĄ Z BELA RECORDS] [PL/ENG/SPA]”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.