KUPUJEMY WINYLE NA PREZENT ON-LINE. – PORADY PRAWNE - PAN WINYL

KUPUJEMY WINYLE NA PREZENT ON-LINE. – PORADY PRAWNE

Cześć!

Jakiś czas temu poprosiłem Was o zadawanie pytań dotyczących waszych wątpliwość jakie macie w sprawie bezpiecznego kupowania płyt winylowych przez internet. Z tego wszystkiego ukułem kilka głównych pytań, napisałem do pani prawnik. Nasz sklep www.chodzasluchy.com który właśnie zajmuje się sprzedażą płyt winylowych i cd (oraz innych muzycznych konieczności) przez internet, jak to się ładnie nazywa w języku prawniczym „sprzedaż na odległość poza siedzibą firmy”.

Teraz jestem kuty na cztery łapy i mogę się mądrować w tym temacie.

Obejrzyjcie najnowsze wideo, które traktuje właśni na ten temat, a poniżej konkretne odpowiedzi od prawnik 🙂

(komentarze pisane kursywą pochodzą ode mnie)

Pani prawnik odpowiada:

Na wstępie pragnę udzielić informacji, iż w razie zakupu płyt na terenie Polski aktami regulującymi interesującą Pana problematykę będzie Kodeks cywilny (dalej – KC) oraz ustawa o prawach konsumenta (dalej – UPK).

Podane informacje dot. zasad wykonywania uprawnień z rękojmi i gwarancji będą miały zastosowanie także do umów zawieranych na terenie Unii Europejskiej.

Rękojmia

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne i prawne rzeczy z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556-576 KC).

Odpowiedzialność ta kształtuje się różnie, w zależności od tego jakim podmiotem jest kupujący:

  1. kupujący jest osobą fizyczną i zarazem konsumentem,
  2. kupujący jest osobą fizyczną i nie jest jednocześnie konsumentem,
  3. kupujący nie jest osobą fizyczną (jest przedsiębiorcą).

Nas przede wszystkim interesuje punk 1. kupujący jest osobą fizyczną i zarazem konsumentem i na tym się skupimy. W tym wypadku odpowiedzialność sprzedawcy jest najszersza. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne rzeczy.

Otrzymuję towar, okazuje się, że jest niezgodny z opisem. Co mogę zrobić?

Wadą fizyczną jest najogólniej mówiąc – niezgodność towaru z umową, która może polegać m.in. na tym, że rzecz nie ma właściwości, które powinna mieć, nie ma właściwości o których zapewniał sprzedawca, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy etc.

Przykład:

Przysłanie płyty niezgodnej z umową, tj. np. zupełnie innej aniżeli miała być wysłana lub przesłanie płyty wadliwej lub uszkodzonej. W wyżej opisanych sytuacjach należy wystąpić ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

Jeżeli przypuszczamy, że uszkodzenie powstało podczas dostarczenia rzeczy, roszczenia reklamacyjne i tak musimy skierować do sprzedawcy, albowiem za wady fizyczne rzeczy to sprzedawca, a nie przewoźnik odpowiada względem kupującego.

Przewoźnik z kolei z tytułu uszkodzenia przesyłki będzie odpowiedzialny względem sprzedawcy. Z tego względu należy odpakować towar i sprawdzić czy nie jest on uszkodzony, a następnie, w razie zauważenia jakichś wad lub uszkodzeń, spisać protokół szkody z kurierem.

W myśl przepisu art. 556 Kodeksu cywilnego, jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego (tj. w chwili wydania rzeczy).

Jeżeli jako sprzedawca chciałbym stwierdzić, że jest inaczej i że wada powstała z przyczyn leżących po stronie kupującego, musiałbym te okoliczności wykazać. Dlatego tak istotne jest z obu stron zwrócenie uwagi na opis stanu fizycznego płyty, aby uniknąć nieporozumień. Sprzedający nie tylko powinien podać ocenę stany wyrażoną przyjętym zwyczajowo z gradacji ustalonej przez Record Colletor, ale też na jakim systemie oceny się opiera. Po stronie kupującego też jest pewna odpowiedzialność. Mimo, że wbrew pozorom niedokładny opis może być na korzyść kupującego, bo ma on większe pole do popisu gdy płyta nie spełnia jego oczekiwań, ale (szczególnie gdy chodzi o sprzedającego, który jest osobą fizyczną i którego prawo rękojmi nie dotyczy) może to zaoszczędzić zbędnych i przykrych przepychanek.

Warto wspomnieć, że w braku ustosunkowania się sprzedawcy do zgłoszenia reklamacyjnego, które wniósł konsument w terminie 14 dni będzie równoznaczne z uznaniem go za uwzględnione. Wspomniany termin obejmuje 14 dni kalendarzowych.

Jeżeli kupujący jest konsumentem, nie można odpowiedzialności z tytułu rękojmi ograniczyć lub wyłączyć.

Kupujący, który stwierdzi wady w zakupionej rzeczy może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, a nawet o odstąpieniu od umowy. Wówczas sprzedawca może zamiast tego wymienić rzecz lub ją naprawić, o ile nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada rzeczy jest nieistotna.

Warto zwrócić uwagę na ten zapis. Czasami zdarza się, że dostajemy płytę pofalowaną, nie ma to jednak wpływu na odsłuch. Stopień odkształcenia jest nieznaczny i nie jest to wtedy podstawą do reklamacji. Mam przykład producenta w branży heavy metalowej, który takich reklamacji nie przyjmuje. 😀 😀 😀 

Sprzedawca, uwzględniając żądanie kupującego zobowiązany jest wymienić rzecz na wolną od wad w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

Kupujący, wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy nie określono takiego miejsca w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. To samo dotyczy zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy oraz wymiany rzeczy na wolną od wad.

Koszty wymiany ponosi sprzedawca. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

W przypadku rzeczy ruchomych sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat.

GWARANCJA

Udzielenie gwarancji nie jest obowiązkowe. Jeżeli sprzedawca zdecyduje się jednak jej udzielić, staje się gwarantem i składa oświadczenie gwarancyjne, określające obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego.

Nie potkałem nigdzie z gwarancją na płyty winylowe. Co wcale nie dziwi przy takiej kruchości przedmiotu. Niemniej jednak, jak zapewnia pani prawnik:

Rękojmia jest zdecydowanie korzystniejsza dla kupującego.

SPRZEDAŻ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA I NA ODLEGŁOŚĆ

 Poniższe uprawnienia dotyczą kupujących będących konsumentami. Nie będą one miały zatem zastosowania, jeżeli po obu stronach transakcji będą osoby fizyczne (tj. w uproszczeniu „osoby prywatne”) lub dwaj przedsiębiorcy.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, o ile przesłanie towaru nastąpiło najtańszym sposobem.

Jeżeli oferuję np. dostarczenie towaru Inpost i przesyłką kurierską (droższy sposób), w przypadku zwrotu towaru przez konsumenta, będę zobowiązany zwrócić cenę towaru oraz koszty najtańszej przesyłki (nawet jeżeli konsument wybrał droższy sposób dostarczenia).

W przypadku zakupu płyt winylowych bieg tego 14-dniowego terminu rozpoczyna się od objęcia przez konsumenta rzeczy w posiadanie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

O tym uprawnieniu należy konsumenta poinformować najpóźniej w chwili zawierania umowy, ponieważ w przeciwnym razie zamiast terminu 14-dniowego, konsumenta będzie obowiązywał 12 miesięczny liczony od dnia upływu terminu 14-dniowego.

Jeżeli konsument został poinformowany o prawie odstąpienia przed upływem terminu 12 miesięcy, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

ZWROTY

Najczęstszym pytaniem dot. zwrotu towaru jest to, gdzie zaczyna się dobra wola sprzedawcy, a gdzie kończą się uprawnienia kupującego. Otóż kwestia ta jest ściśle związana z prawem zwrotu pełnowartościowego towaru.

Jeżeli towar nie ma wad, a kupujący chce go zwrócić, bo np. mu się nie podoba, sprzedający może nie uwzględnić tego żądania. Jest to dobra wola sprzedawcy, o ile zakup był dokonany w sklepie stacjonarnym.

W przypadku sprzedaży na odległość, zwrot może nastąpić, po spełnieniu omówionych już warunków, w terminie 14 dni. Później także sprzedający może odmówić uwzględnienia roszczenia, o ile jest to towar pełnowartościowy.

Jeśli zakupujesz płytę, odpakowujesz ją i przesłuchujesz, a potem stwierdzasz, że Ci się nie podoba, to taka płyta, nie może być zwrócona w terminie 14 dni wg. prawa rękojmi, nosi już znamiona używania.

Kiedy nie można zwrócić płyty winylowej w ciągu 14 dni od jej zakupu na zasadzie rękojmi:

„Przepis art. 38 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta, w myśl którego prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.”

Jest to podyktowane koniecznością uniknięcia sytuacji, w której konsument kopiowałby nagranie lub program na inny nośnik, a następnie zwrócił przedsiębiorcy przedmiot świadczenia, przez co uzyskałby w rzeczywistości bezpodstawnie przedmiot świadczenia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

i dalej:

Odpowiadając na pytanie dotyczące zwrot płyt winylowych wskazuję, że zgodnie z przepisem  art. 32 ust. 4 UPK: „Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.”

Wynika z tego, iż wraz z użyciem rzeczy konsument nie traci uprawnienia do odstąpienia od umowy. Ponosi jedynie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy. Nie ponosi jednak takiej odpowiedzialności, jeżeli sposób użycia nie wykraczał poza to, co jest niezbędne do zbadania właściwości rzeczy.

We wszystkich przypadkach nie ma znaczenia to czy rzecz jest używana, czy nowa.

Ma jednak znaczenie czy sprzedający jest osobą fizyczną, czy podmiotem gospodarczym. Jeszcze raz podkreślę, że przepisy o rękojmi dotyczą tylko sprzedających, którzy prowadzą działalność gospodarczą. 

Jednakże w przypadku rzeczy używanej warto przy zawieraniu umowy określić dokładnie obecny stan rzeczy. Umożliwi to określenie właściwości jakie ma towar, by w razie zaistnienia wad nie budziło wątpliwości to jakie wady istniały w chwili wydania rzeczy nabywcy, a które powstały/ujawniły się później.

Mam nadzieję, że powyższe wywody, rozjaśniły Wam w głowach. Jeśli macie jakieś pytania w związku z Waszymi sporami ze sprzedającymi, dawajcie znać. Poproszę Panią Anię z biura prawniczego Goldwin, aby pomogła nam się z tym uporać. 🙂

Pozdrawiam

Powiązane treści:

https://panwinyl.pl/2018/12/08/jak-dobrze-wybrac-plyte-winylowa-na-prezent/
https://panwinyl.pl/2020/09/02/winyl-ma-sie-dobrze-raport-sprzedazy/

Komentarze: 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *